CĐ Têrêsa Philadelphia

Nhân dịp đi show bên Philadelphia! Được tập và hát chung với Ca đoàn Têrêsa, Giáo Xứ Lòng Chúa Thương Xót, Cộng Đoàn Đức Mẹ Lên Trời! Các Anh Chị Ca Viên luyện tập rất hăng say, sau giờ làm việc đến 10g tối mới xong để chuẩn bị cho Thánh Lễ Chúa Nhật! Thật đáng khâm phục tinh thần phục vụ và hy sinh của các Anh Chị ca viên!


%d bloggers like this: