Mùa Thường Niên A, B, C

 

     MÙA THƯỜNG NIÊN

     NĂM A

 

 • CN THƯỜNG NIÊN 12 – THÁNH VỊNH 68
 • CN THƯỜNG NIÊN 13 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 14 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 15 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 16 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 17 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 18 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 19 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 20 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 21 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 22 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 23 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 24 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 25 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 26 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 27 – THÁNH VỊNH XX

 

     MÙA THƯỜNG NIÊN

     NĂM B

 

 • CN THƯỜNG NIÊN 12 – THÁNH VỊNH 68
 • CN THƯỜNG NIÊN 13 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 14 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 15 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 16 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 17 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 18 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 19 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 20 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 21 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 22 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 23 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 24 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 25 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 26 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 27 – THÁNH VỊNH XX

 

     MÙA THƯỜNG NIÊN

     NĂM C

 

 • CN THƯỜNG NIÊN 12 – THÁNH VỊNH 68
 • CN THƯỜNG NIÊN 13 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 14 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 15 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 16 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 17 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 18 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 19 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 20 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 21 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 22 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 23 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 24 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 25 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 26 – THÁNH VỊNH XX
 • CN THƯỜNG NIÊN 27 – THÁNH VỊNH XX

Leave a Reply

%d bloggers like this: